Bára jde napohodu.

Bára jde napohodu.Bára jde napohodu.