Kudy ona tudy já, budeme tam oba dva.

Kudy ona tudy já, budeme tam oba dva.Kudy ona tudy já, budeme tam oba dva.